(+48-22) 654-74-54 kgk@kgk.com.pl
Przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę handlową. Nowa regulacja ma na celu wprowadzenie znacznych ułatwień dla przedsiębiorców, którzy pomimo zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej zachowają przysługujące im dotychczas prawa i obowiązki, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu jednakże nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (art. 5842 § 2 ksh). Dotychczas przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, mogli „przekształcić się” jedynie tworząc nową spółkę kapitałową iwnosząc przedsiębiorstwo jako aport do spółki. Wiązało się to niestety zkoniecznością uzyskania zgody od Wierzycieli na przeniesienie zobowiązań do spółki co komplikowało i wydłużało znacznie procedurę. Umożliwienie przedsiębiorcom dokonania przekształcenia w spółkę kapitałową jest dla nich bardzo atrakcyjne. Pozwala na dokapitalizowanie działalności gospodarczej przez wniesienia wkładów przez nowych wspólników, jak i całkowicie zmienia zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania spółki. Wspólnik/ akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ponosi spółka jako osoba prawna. Nie dotyczy to jednakże członków zarządu spółki zograniczoną odpowiedzialnością, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 299 ksh). Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, iż przekształcenie prowadzi do chwilowego wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej, ze względu na potrzebę uzyskania nowego nr NIP i REGON. Nowa regulacja dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przekształcenie nastąpi w spółkę kapitałową, gdyż tylko spółki kapitałowe mogą być jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, a więc w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną. Formę spółki kapitałowej wybiera w zależności od potrzeb przedsiębiorca. Natomiast już po przekształceniu nie ma przeszkód, aby jednoosobowa spółka stała się wieloosobową spółką. Z dniem przekształcenia tj. w dniu wpisu spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego właściwego ze względu na siedzibę spółki, przedsiębiorca staje się wspólnikiem bądź akcjonariuszem spółki, w zależności od wybranej formy prawnej. Równocześnie przedsiębiorca zostanie z urzędu wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej od 1 lipca 2011 r. przez Ministra Gospodarki. W przypadku gdyby przedsiębiorca, poza oznaczeniem w nazwie nowej formy prawnej tj. z dodatkiem Sp. z o.o. lub S.A., pragnął działać pod inną firmą (nazwą), zobligowany jest do podawania w nawiasie poprzedniej firmy z dodatkiem „dawniej” przez co najmniej rok od dnia przekształcenia. Etapy przekształcenia W celu dokonania przekształcenia przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia planu przekształcenia w formie aktu notarialnego, w którym wskazana będzie wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień wmiesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Do planu przekształcenia należy dołączyć następujące dokumenty: 1) projekt oświadczenia o przekształceniu; 2) projekt aktu założycielskiego – statutu w przypadku spółki akcyjnej bądź umowy spółki w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) wycenę składników majątku tj. aktywa i pasywa, przedsiębiorcy przekształcanego; 4) sprawozdanie finansowe sporządzone w celu przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia (ten sam co wskazany w palnie przekształcenia). Sporządzony plan przekształcenia podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, którego powołuje Sąd Rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy. Termin na sporządzenie opinii określa Sąd Rejestrowy. Nie może o­n jednak przekroczyć dwóch miesięcy. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS właściwy dla siedziby przekształcanego przedsiębiorcy. Biegły może pisemnie zwrócić się do przedsiębiorcy o dodatkowe dokumenty, jak i o wyjaśnienia. Po zakończeniu badania biegły sporządza szczegółową opinię, którą wraz z planem przekształcenia doręcza Sądowi Rejestrowemu oraz przedsiębiorcy. Wysokość wynagrodzenia za opinię biegłego określa Sąd Rejestrowy. W przypadku gdy przedsiębiorca dobrowolnie nie uiści należności biegłego w terminie dwóch tygodni, zostaną o­ne ściągnięte w trybie postępowania egzekucyjnego. Po zbadaniu planu przekształcenia przez biegłego, przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego wraz znastępującymi danymi: a) typ spółki kapitałowej (Sp. z o.o. lub S.A.), b) wysokość kapitału zakładowego (minimalny w chwili obecnej dla Sp. z o.o. jest 5000 zł, a dla S.A. 100000 zł), c) zakres osobiście przyznanych praw jedynemu wspólnikowi/ akcjonariuszowi; d) imiona i nazwiska członków zarządu spółki (trzeba również wskazać członków Rady Nadzorczej, jeśli przepisy przewidują konieczność jej powołania). Porównując powyższą procedurę do zwykłej procedury zakładania spółki kapitałowej, należy zwrócić uwagę, iż nie powstaje w tym przypadku spółka worganizacji. Do obowiązku zarządu więc należy jak najszybsze wpisanie spółki do rejestru. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru, zobowiązani są złożyć wszyscy członkowie zarządu i wynosi o­n wynosi 500 zł (art. 52 ust. o kosztach sądowych wsprawach cywilnych). Zarząd obowiązany jest również złożyć wniosek odokonanie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który również wynosi 500 zł. Odpowiedzialność Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie, za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem, statutem/umową działaniem izaniechaniem przy przekształcaniu, wobec nowej spółki, jej wspólników oraz osób trzecich. Nie zostaną jednakże pociągnięte do odpowiedzialności, jeśli nie ponoszą winy za wyrządzoną szkodę. Taką samą odpowiedzialność poniesie przedsiębiorca podlegający przekształceniu. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy poniesie biegły rewident, za szkody wyrządzone z jego winy. Opisane powyżej roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia przekształcenia. Osoba fizyczna, za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i powstałe przed dniem przekształceniu, odpowiada solidarnie z przekształconą spółką przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w dziedzinie przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Ponieważ jest to całkowicie nowa instytucja, może o­na sprawiać pewne problemy. Udzielamy więc porad prawnych w powyższym zakresie, również dotyczących wyboru dogodnej formy prawnej spółki kapitałowej w jaką przedsiębiorca chce się przekształcić, jak isporządzamy projekty niezbędnych dokumentów w zakresie przekształcenia. Powyższa kwestia jest obecnie uregulowana w kodeksie spółek handlowych w tytule IV, dziale II, rozdziale 6 od art. 5841- 58413. Październik 2011

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Close